Общи условия за превозвачи

Начало > Общи условия за превозвачи

Общи условия за превозвачи

1. Платец на навлото е „Карго Транспортер” ООД, като спедитор, от името и за сметка на товародателя.  

2. Срокът на плащане се смята от датата на получаването на оригиналната Ви фактура и 2 екземпляра от CMR товарителницата, в наш офис, удостоверяваща получаването на товара от крайния получател, без забележки.

Заявката трябва да бъде потвърдена с подпис и печат и върната по факс или електронен път на Карго Транспортер ООД преди извършване на превоза.

3. Фактурата Ви следва да съдържа следните реквизити:

3.1. Датата на данъчното събитие трябва да бъде датата на разтоварване на камиона, посочена в CMR товарителницата.

3.2. Датата на фактурата трябва да бъде издадена, не по-късно от 5 дни от датата на данъчното събитие (датата на разтоварване на камиона).

3.3. Фактурата Ви трябва да пристигне в нашия офис с подпис и печат или при електронни фактури да присъства идентификационен код на счетоводителя, който да замени подписа и печата.

3.4. Номера на камиона във фактурата да съвпада с този на ЧМР товарителницата.

3.5. Коректно изписана релация на извършения транспорт.

3.6. Номер на позиция на транспорта по заявка на Карго Транспортер ООД.

4. За целия период на превоза, Вие като превозвач, следва да разполагате с валидна застраховка „Отговорност на превозвача за товари в процес на международен превоз”/CMR застраховка/ за минимално покритие от 200000 Евро, както и валиден лиценз и всички останали необходими документи за извършване на международни превози, които следва да ни бъдат изпратени преди началото на товарене. Водачът на автомобила следва да бъде правоспособен за извършването на международен превоз съгласно законодателствата на Р.България и всички останали държави, в които товарите се товарят, разтоварват или транзитират.

5. Товарният автомобил и/или ремаркето, с които се извършва превоза, следва да са годни за извършване на конкретния превоз, надлежно защитени, почистени и технически изправни, както и да разполагат с необходимия брой странични и групажни дъски, колани, странични ъгли и гумени стелки срещу хлъзване на палетите, така че да не се допуска увреждането на приетите за превоз товари.

6. Водачът на автомобила следва да присъства през цялото време на товаране и разтоварване на приетите за превоз товари, да следи за здравината на опаковките и точния им брой, да укрепи товарите по подходящ начин, който да не позволява увреждането им, да спазва правилата за движение във всички държави, през които преминава, да не извършва престой на неразрешени и/или неохраняеми места, да бъде инструктиран относно всички изисквания на настоящата заявка – договор, както и да разполага с дежурните телефони на „Карго Транспортер ”ООД, като спедитор. При установяване на явни повреди на товарите и/или опаковките им, невъзможност да преброи тези опаковки, несъответствие на броя на натоварените товари/опаковки в сравнение с тези, посочени в настоящата заявка-договор, както и при каквото и да е друго несъответствие, водачът следва да нанесе забележка в Графа 18 на CMR товарителницата, а ако това не е сторено при приемане на товарите за превоз, всички липси, вреди, включително и разходите за възстановяването им, са за сметка на превозвача.

7. Настоящият договор се счита за валидно сключен, ако съгласието на страните за условията на превоз са съгласувани по кореспондентски път, включително и когато кореспонденцията, удостоверяваща това съгласие е разменена по факс или чрез електронна поща или е удостоверено чрез конклудентните действия на страните, като издаване на CMR товарителница, приемане на товара за превоз и други подобни.           

8. Когато заявката е за комплектен товар, договарянето с други спедитори или товародатели за превоза на допълнителни групажни пратки не се допуска, освен при наличието на изрично писмено съгласие от страна на „Карго Транспортер ”ООД, като спедитор. Когато заявката е за групажни товари, която с оглед на естеството си очевидно могат да се превозват заедно с други групажни пратки, превозвачът следва да сепарира по подходящ начин товара по настоящата заявка-договор на „Карго Транспортер ”ООД, като спедитор, както и да не приема за превоз други групажни пратки, които биха могли да увредят пратката на настоящата заявка-договор.            

9. Превозвачът е длъжен незабавно да уведоми „Карго Транспортер ”ООД, като спедитор, при настъпване на което и да е от следните обстоятелства:

а/ Несъответствие между данните по товарителницата и заявените с настоящата заявка-договор товари и/или маркировка,

б/ констатиране на явни повреди на приетите за превоз товари и/или опаковките им,

в/ наличие/вписване на каквито и да е възражения или забележки в CMR товарителницата от страна на товародателя, товаро – получателя или самия превозвач.

г/ при настъпване на каквито и да е обстоятелства или промени в обстоятелствата, които биха могли да се отразят, пряко или косвено, на точното и своевременно изпълнение на настоящата заявка-договор,

д/ Уведомленията по настоящата клауза следва да бъдат направени в писмена форма и изпратени на „Карго Транспортер ”ООД, като спедитор, по телефакс или електронна поща, в срок до 24 часа след настъпването им, като в противен случай превозвачът носи пълна имуществена отговорност за евентуалните неблагоприятни последици – резултат от липсата на надлежно уведомяване.              

10. Превозвачът е длъжен да извърши превоза лично, като възлагането на превоза или част от него на последващ превозвач или подизпълнител се допуска само при наличието на изрично писмено съгласие от страна на „Карго Транспортер ”ООД, като спедитор. При всички случаи, независимо от обстоятелствата, ако превозвачът е наел последващ превозвач или подизпълнител, той носи пълна имуществена отговорност както в случай, че е извършил превоза сам.              

11. При неизпълнение на условията на настоящия договор, отделно и независимо от отговорността му по Договора за международния автомобилен превоз на товари(CMR Конвения), превозвачът дължи на „Карго Транспортер “ООД, като спедитор, следните неустойки:

а/ За неявяване на автомобила на уговорения товарен или разтоварен пункт в уговорения в заявката ден– 150 Евро на ден за всеки започнат календарен ден,

б/ за отказ от изпълнението на настоящата заявка-договор, направен на уговорената дата на натоварване или в предходния ден, без изричното писмено съгласие на „Карго Транспортер ”ООД, като спедитор, превозвачът дължи еднократна неустойка в размер на 200 Евро.    

12. Неустойка по предходната клауза не се дължи в следните безпенални срокове:

а/Безпеналният срок за товарене/разтоварване е 24 часа   

13. Условията на настоящата заявка-договор са стриктно конфиденциални, като никоя от страните няма право да разгласява тези условия на каквито и да е трети лица, а превозвачът няма право да влиза в директен контакт с товародателя и товарополучателя и/или да сключва последващи директни договори за превоз с тях, заобикаляйки  „Карго Транспортер ”ООД, като спедитор. При неизпълнение на настоящата клауза, неизправната страна дължи на изправната договорна неустойка в размер на 5000 Евро.      

14. Превозвачът няма право на задържане на товарите по настоящата заявка-договор и следва да удовлетвори всички рекламации за причинени щети и/или липси при условията на Закона за автомобилните превози и CMR конвенцията, в срок до 3-работни дни след получаване на съответната рекламация и фактура.

15.При извършване на превози от/до Германия превозвачът се задължава да заплаща на всички наети от него работници и служители на територията на Германия минималното възнаграждение, предвидено в германския Закон за минималните възнаграждения в рамките на сроковете и при условията, регламентирани в германския Закон за минималните възнаграждения.

16.Съгласно изискванията, установени от германския Закон за минималните възнаграждения, превозвачът се задължава да вписва началото, края и продължителността на подневното работно време на своите работници и служители на територията на Германия в рамките на сроковете, установени от германския Закон за минималните възнаграждения и да съхранява записите в предвидените от посочения закон срокове.

17.Съгласно изискванията, установени от германския Закон за минималните възнаграждения, превозвачът се задължава да представя пред компетенните институции на Германия на немски език всички необходими документи във връзка с полагането на труд от негови работници и служители на територията на Германия, при изпълнението на настоящата заявка – договор.

18.При неизпълнение на т.15, т.16 и т.17 от настоящата заявка – договор превозвачът носи пълна отговорност. В случай, че на спедитора бъде наложена санкция, поради неспазване от страна на превозвача на т.15, т.16 и т.17 от настоящата азявка – договор, превозвачът се задължава да освободи спедитора от отговорност, като заплати в полза на германските компетентни власти наложената на спедитора санкция в рамките на установените срокове, освен това ако поради неизпълнение от страна на превозвача на т.15, т.16 и т.17 от настоящата заявка – договор, бъде наложена санкция на спедитора, превозвача дължи в полза на спедитора неустойка в размер на 50 % от стойността на наложената санкция.                         

19. Данни за кореспонденция:

С куриер:

„Карго Транспортер”ООД

ул.”Костенски Водопад“ № 59,ет.3,ап.5

Гр.София 1404

Тел 0884 35 35 40 или 0878 53 53 80, viktor.iliev@cargotransporter.bg 

20. За неуредените в настоящата заявка-договор отношения се прилага българското законодателство, като евентуалните спорове ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс на Република България.

21.Настоящата заявка се състои от 21 точки и от 4 страници.

                СПЕДИТОР:                                                                                        ПРЕВОЗВАЧ:     

Cargo Transport logo

Cargo Transporter се отличава с коректно отношение към клиентите си, бърза реакция и възможност за изпълнение на всякакъв вид поръчки.

Поискайте бърза оферта
Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. Може да разберете повече от нашите "Общи условия за ползване на сайт".