Όροι και προϋποθέσεις για τους μεταφορείς

Home > Όροι και προϋποθέσεις για τους μεταφορείς

Όροι και προϋποθέσεις για τους μεταφορείς

1. Το φορτίο θα καταβάλλεται από τον Cargo Transporter ως μεταφορέας, ενεργώντας για λογαριασμό του αποστολέα και με έξοδα του φορτωτή.

2. Η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής 2 / δύο / αντιγράφων του αρχικού τιμολογίου και του πρωτοτύπου του φορτωτικού δελτίου CMR, που αποδεικνύει την παραλαβή του φορτίου από τον παραλήπτη στο χώρο εκφόρτωσης.Η σύμβαση πρέπει να επιβεβαιωθεί, να υπογραφεί και να σφραγιστεί από τον εαυτό σας και πρέπει να μας επιστραφεί με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν από τη μεταφορά. Εάν δεχτείτε το φορτίο χωρίς επιβεβαίωση της σύμβασης – σύμβασης, έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την καταβολή του φορτίου προς όφελός σας εντός 90 / ενενήντα ημερών.

3. Το τιμολόγιό σας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

3.1. Την ημερομηνία της μεταφοράς, που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Πρέπει να είναι η ημερομηνία της εκφόρτωσης, η οποία αναφέρεται στο φορτωτικό δελτίο CMR.

3.2. Πρέπει να εκδόσετε το τιμολόγιο το αργότερο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της μεταφοράς (ημερομηνία έκδοσης).

3.3. Πρέπει να στείλετε το τιμολόγιο στη διεύθυνση του γραφείου μας γραπτώς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο γραπτά ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό τιμολόγιο που περιέχει τον κωδικό αναγνώρισης του υπολόγου.

3.4. Ο αριθμός εγγραφής του φορτηγού, που είναι γραμμένος στο τιμολόγιο, πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που αναγράφεται στο φορτωτικό δελτίο CMR.

3.5.Πρέπει να γράψετε τον ακριβή προορισμό της μεταφοράς στο τιμολόγιο.

3.6.Μπορείτε να γράψετε τον αριθμό της μεταφοράς, που αναφέρεται στη σύμβαση – σύμβαση.Κατόπιν αιτήσεώς σας, η εταιρεία μας ως μεταφορέας μπορεί να πραγματοποιήσει την έκπτωση εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παραπάνω εγγράφων έναντι έκπτωσης 5% του φορτίου, αλλά όχι μικρότερη από 30 BGN και εντός 14 ημερολογιακών ημερών έναντι έκπτωσης του 3% του φορτίου.

4. Για ολόκληρη την περίοδο της μεταφοράς, εσείς ως μεταφορέας πρέπει να έχετε έγκυρη ασφάλεια “Η ευθύνη του μεταφορέα για το φορτίο υπό διεθνείς μεταφορές” / ασφάλιση CMR / ελάχιστη κάλυψη 200.000 ευρώ και έγκυρη άδεια και όλα τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα για διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, οι οποίες θα πρέπει να μας αποσταλούν πριν από τη φόρτωση του φορτίου. Ο οδηγός του μεταφορέα διαδρόμου πρέπει να διαθέτει τα προσόντα για διεξαγωγή διεθνών μεταφορών, σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και όλων των άλλων χωρών στις οποίες φορτώνεται, εκφορτώνεται ή διέρχεται φορτίο.

5. Το φορτηγό ή / και το ρυμουλκούμενο που μεταφέρονται, πρέπει να είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο που είναι κατάλληλα προστατευμένο, καθαρό και δυνάμενο να κυκλοφορεί, και να έχει τον απαιτούμενο αριθμό πλευρικών και μερικών πλακών, ιμάντων και πλευρικών γωνιών, καουτσούκ χαλάκια έναντι της ολίσθησης των παλετών, έτσι ώστε να αποφευχθεί ζημιά στα φορτία που παραλαμβάνονται για μεταφορά.

6. Ο οδηγός του οχήματος πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης του φορτίου που παραλαμβάνεται για μεταφορά, να ελέγχει την αντοχή της συσκευασίας και τον ακριβή αριθμό εμπορευμάτων, να ενισχύει το φορτίο κατάλληλα, ώστε να μην επιτρέπει τη μετατόπισή του, να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς όλων των χωρών μέσω των οποίων περνάει, να μην κάνει διαμονή σε μη εξουσιοδοτημένες ή / και μη προστατευμένες χώρες, ώστε να ενημερωθεί η εταιρεία για όλες τις απαιτήσεις αυτού του Εντάλματος Παραγγελίας και να έχει όλους τους αριθμούς τηλεφώνου της εταιρείας μας ως μεταφορέας. Κατά τον προσδιορισμό οποιασδήποτε φαινομενικής ζημίας στο φορτίο ή / και στη συσκευασία, η μη καταμέτρηση αυτών των πακέτων ως προς τον αριθμό των φορτωμένων φορτίων / συσκευασιών από αυτά που αναφέρονται σε αυτή τη σύμβαση καθώς και οποιαδήποτε άλλη ασυμφωνία, ο οδηγός πρέπει να αναφέρει μια σημείωση στον αριθμό 18 της φορτωτικής CMR και εάν αυτό δεν γίνει κατά την έκδοση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, όλοι οι απώλειες και ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ανάκτησης, βαρύνουν τον μεταφορέα.

7. Η παρούσα σύμβαση θεωρείται έγκυρη, εάν η συμφωνία των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τους όρους μεταφοράς συμφωνήθηκε με αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας κατά την πιστοποίηση της συμφωνίας, ανταλλάχτηκε με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επικυρώθηκε σιωπηρώς από τα συμβαλλόμενα μέρη, Απελευθέρωση φορτωτικής CMR, παραλαβή αγαθών και παρόμοια.

8. Όταν η σύμβαση παραδίδεται για μεταφορά πλήρους φορτίου, δεν επιτρέπεται η διαπραγμάτευση με άλλους μεταφορείς ή φορτωτές για τη μεταφορά επιπρόσθετων φορτίων ομαδικής αποστολής, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του μεταφορέα Cargo Transporter Ltd. ως μεταφορέας. Όταν το συμβόλαιο παραγγελίας για αποστολές ομαδοποίησης, οι οποίες, λόγω της φύσης τους, μπορούν προφανώς να μεταφερθούν μαζί με άλλα φορτία ομαδοποίησης, ο μεταφορέας θα πρέπει να διαχωριστεί κατάλληλα φορτίο σε αυτή τη σύμβαση , που αποστέλλεται από την Cargo Transporter Ltd. , καθώς και δεν λαμβάνει για τη μεταφορά άλλες αποστολές ομαδικής αποστολής που θα μπορούσαν να βλάψουν το φορτίο – το αντικείμενο αυτού του Εντάλματος – Συμβόλαιο.

9. Μετά την φόρτωση του φορτίου, το φορτηγό ή / και το ρυμουλκούμενο πρέπει να μεταφερθούν αμέσως στον τόπο εκφόρτωσης, που αναφέρεται στη σύμβαση παραγγελίας από την εταιρεία “Cargo Transporter” Ltd. ως αποστολέας, από την ταχύτερη δυνατή διαδρομή, την εκφόρτωση των εμπορευμάτων εκφορτώνοντας τόπο διαφορετικό από αυτόν, το “Cargo Transporter” Ltd., ως μεταφορέας.

10. Ο μεταφορέας υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Cargo Transporter Ltd., ως μεταφορέα, για την εμφάνιση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

α / διαφορά μεταξύ των στοιχείων στο φορτωτικό δελτίο και των δεδομένων που ζητούνται από την παρούσα εντολή – σύμβαση σχετικά με το φορτίο ή / και τη σήμανση.

β / δήλωσε προφανή ζημία φορτίου ή / και συσκευασιών,

γ) παρουσία / εισαγωγή τυχόν αντιρρήσεων ή σχολίων στο φορτωτικό δελτίο CMR από τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον ίδιο τον αερομεταφορέα.

δ) σε περίπτωση οποιωνδήποτε περιστάσεων ή αλλαγών στις περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, την ακριβή και έγκαιρη εφαρμογή αυτής της σύμβασης Oder –

f / κοινοποιήσεις βάσει αυτής της ρήτρας πρέπει να γίνονται γραπτώς και να αποστέλλονται στο Cargo Transporter Ltd .. ως μεταφορέας, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός 24 ωρών από την εμφάνισή τους, διαφορετικά ο μεταφορέας φέρει την πλήρη ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες – το αποτέλεσμα έλλειψη κατάλληλης ειδοποίησης.

11. Ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τη μεταφορά προσωπικά, ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τη μεταφορά ή μέρος αυτού με μεταγενέστερο μεταφορέα ή υπεργολάβο μόνο με βάση τη γραπτή συγκατάθεση της “Cargo Transporter” Ltd. έναν μεταφορέα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, εάν ο μεταφορέας έχει προσλάβει επόμενο μεταφορέα ή υπεργολάβο, φέρει την πλήρη ευθύνη σαν να είχε πραγματοποιήσει μόνο τη μεταφορά.

 

12. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Διαταγής – σύμβαση, ξεχωριστά και ανεξάρτητα από την ευθύνη που απορρέει από τη Συνθήκη για τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων (σύμβαση CMR), ο μεταφορέας που οφείλει στην Cargo Transporter Ltd., μεταφορέας, τις ακόλουθες κυρώσεις:α / Για μη εμφάνιση του φορτηγού στο χώρο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, ο μεταφορέας οφείλει χρηματική ποινή 150 ευρώ την ημέρα για κάθε ξεκίνημα ημερολογιακής ημέραςβ / άρνηση εκτέλεσης του παρόντος Εντολέα – σύμβαση που έγινε την προβλεπόμενη ημερομηνία φόρτωσης ή την προηγούμενη ημέρα, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της “Cargo Transporter” Ltd., ως μεταφορέας, ο μεταφορέας οφείλει χρηματική ποινή 200 ευρώ.

13. Η ποινή της ρήτρας 12 δεν οφείλεται στις ακόλουθες περιόδους που ονομάζονται απαλλαγμένες από ποινές:α / χωρίς χρόνο ποινής για φόρτωση ή εκφόρτωση είναι 24 ώρες και για τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ – 48 ώρες.β / χωρίς προθεσμία για την εκτέλεση των τελωνειακών διατυπώσεων είναι 24 ώρες και για τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ – 48 ώρες.

14. Οι ρήτρες της παρούσας Διαταγής – σύμβασης είναι αυστηρά εμπιστευτικές, καθώς κανένα από τα μέρη δεν αποκαλύπτει τους όρους αυτούς σε τρίτους και ο μεταφορέας δεν έχει δικαίωμα να έρχεται σε άμεση επαφή με τον αποστολέα / αποστολέα του φορτίου και παραλήπτη και / ή να συνάπτουν απευθείας συμβάσεις μεταφοράς με αυτούς, αγνοώντας τη “Cargo Transporter” Ltd. ως μεταφορέα. Σε περίπτωση μη τήρησης της παρούσας ρήτρας, ο οφειλέτης οφείλει χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ / πέντε χιλιάδων ευρώ /.

15. Ο μεταφορέας δεν δικαιούται να κατέχει το φορτίο που μεταφέρεται βάσει της παρούσας σύμβασης και πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για απώλειες και ζημίες σύμφωνα με τον νόμο για τις οδικές μεταφορές και τη σύμβαση CMR εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απαίτησης και τιμολόγιο.

16. Κατά τη διάρκεια των μεταφορών από ή προς τη Γερμανία, ο μεταφορέας υποχρεούται να καταβάλλει υπέρ του συνόλου των απασχολουμένων του εργαζομένων στο έδαφος της Γερμανίας τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο γερμανικός νόμος για τους κατώτατους μισθούς.

17. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπει ο γερμανικός νόμος για τους κατώτατους μισθούς, ο μεταφορέας καταγράφει την έναρξη, το τέλος και τη διάρκεια των ημερήσιων ωρών εργασίας των υπαλλήλων τους στο έδαφος της Γερμανίας, σύμφωνα με τους όρους του γερμανικού νόμου για τους κατώτατους μισθούς.

18. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του γερμανικού νόμου για τους κατώτατους μισθούς, ο μεταφορέας υποχρεούται να υποβάλει ενώπιον των γερμανικών αρχών όλα τα αναγκαία έγγραφα σχετικά με το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του στο έδαφος της Γερμανίας, ενεργώντας για την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος – σύμβαση.

19. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων των άρθρων 16, 17 και 18 του παρόντος Εντάλματος, ο μεταφορέας συμβαλλόμενου μέρους φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε κυρώσεις. Σε περίπτωση που επιβληθεί κύρωση για μη τήρηση από τον αερομεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 της παρούσας Διαταγής – σύμβασης, ο μεταφορέας υποχρεούται να απαλλάξει τον μεταφορέα από την ευθύνη καταβάλλοντας το πρόστιμο υπέρ των γερμανικών αρχών εντός ορίζει ότι, αν ο μεταφορέας δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του παρόντος διατάγματος – η σύμβαση επιβάλλεται στον μεταφορέα, ο μεταφορέας οφείλει υπέρ του μεταφορέα ποινή ύψους 50% της αξίας της επιβληθείσας κύρωσης .

20. Στοιχεία για την τιμολόγηση και την αλληλογραφία:Με κούριερ:”Cargo Transporter” Ltd.59, Kostenski Vodopad str., Fl.3, ap.5, Sofia 1404, Βουλγαρία

21. Για όλες τις σχέσεις που προκύπτουν βάσει της παρούσας Διαταγής – θα εφαρμοστεί σύμβαση με το βουλγαρικό δίκαιο, καθώς οι τυχόν διαφορές που αφορούν το παρόν Διάταγμα – σύμβαση θα παραπεμφθούν στο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από 21 ρήτρες και 4 σελίδες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ:

Δεν είστε σίγουροι ποια λύση ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησής σας?
Cargo Transport logo

Η Cargo Transporter διακρίνεται από τη σωστή στάση απέναντι στους πελάτες της, τη γρήγορη αντίδραση και την ικανότητα εκτέλεσης όλων των τύπων παραγγελιών.

Ζητήστε άμεση προσφορά
Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. Може да разберете повече от нашите "Общи условия за ползване на сайт".