Γενικοί όροι χρήσης του Ιστότοπου:

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ των χρηστών μιας Ιστοσελίδας που βρίσκεται σε μια διεύθυνση Διαδικτύου με έναν τομέα www.cargotransporter.bg (εφεξής “ο Ιστότοπος”) και τον κάτοχό του, οι οποίοι προκύπτουν,

Ο Ιστότοπος ανήκει στην Cargo Transporter Ltd., που καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο στο Γραφείο Μητρώου με UIC: 202196610, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Sofia, οδός Kostenski Vodopad 59, 3ος όροφος, διαμέρισμα 5.

I. Ορισμοί όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο Ιστότοπος είναι ένα ειδικό μέρος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Διαδικτύου, προσβάσιμο μέσω της ενοποιημένης διεύθυνσής του (URL) μέσω HTTP, HTTPS ή άλλου τυποποιημένου πρωτοκόλλου και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα, εικόνα ή άλλο υλικό και πόρους.

Χρήστης είναι κάθε άτομο που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Cargo Transporter Ltd. μέσω της Ιστοσελίδας.

Κακόβουλες ενέργειες είναι ενέργειες ή αδράνειες που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου, αποκτώντας πρόσβαση σε πόρους με ξένα δικαιώματα και κωδικούς πρόσβασης, χρησιμοποιώντας τρωτά σημεία στα συστήματα προς όφελός τους ή απόκτηση πληροφοριών, εκτελώντας ενέργειες που μπορεί να θεωρηθούν ως βιομηχανική κατασκοπεία ή σαμποτάζ, προκαλώντας την εγκατάσταση Ιών ή συστημάτων τηλεχειρισμού, διαταράσσοντας την κανονική λειτουργία άλλων χρηστών της Ιστοσελίδας, αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή εκτέλεση οποιωνδήποτε ενεργειών που μπορεί να χαρακτηριστούν ως έγκλημα ή διοικητική παραβίαση βάση της Βουλγαρικής Νομοθεσίας η βάση της Νομοθεσίας άλλης Χώρας.

II.Περιγραφή.

Ο Ιστότοπος παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση σε μια ποικιλία πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Cargo Transporter Ltd., καθώς και διαδραστικές υπηρεσίες.

Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, οι Χρήστες κάνουν μια ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πιστοποίησης (EMSA), δηλώνοντας ότι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Ιστότοπου και ότι είναι εξοικειωμένοι και αποδέχονται αυτούς τους Γενικούς Όρους χρήσης.

III. Κανόνες για τη χρήση της ιστοσελίδας.

Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να βλέπουν και να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τηρούν όλες τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και περιορισμών που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι χρήστες δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη πρόσβαση στον Ιστότοπο:

να τηρούν τη Βουλγαρική Νομοθεσία, τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και να έχουν καλούς τρόπους.

Να μην παρεμβαίνεται η εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της μη παροχής πρόσβασης πέραν των παρεχόμενων, να μην επηρεάζεται ή να εμποδίζεται τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία ή την ποιότητα της παρεχόμενης πρόσβασης.

Να μην εκτελούντε κακόβουλες ενέργειες κατά την έννοια αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Να μην παραβιάζονται τα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας ή μη Ιδιοκτησίας άλλου, συμπεριλαμβανομένων Πνευματικών Δικαιωμάτων και άλλων Δικαιωμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπράξεως ή διαπραχθείσας παραβίασης κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, να ειδοποιήσετε αμέσως την Cargo Transporter Ltd.

Κατά την εγγραφή ενός λογαριασμού για την παροχή σωστών δεδομένων που δεν παραπλανούν την Cargo Transporter Ltd. σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που εγγράφει τον λογαριασμό.·

Να μην εξάγουν, η να αναπαράγουν, να διαγράφουν, να διαγράφουν η να τροποποιούν, να διανέμουν η να αποκαλύπτουν με άλλο τρόπο δεδομένα και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, καθώς και να δημιουργούν τη δική τους βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή από τα δεδομένα και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, χωρίς τη ρητή άδεια της Cargo Transporter Ltd.

IV. Πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Η Cargo Transporter Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς να δώσει λόγους, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζονται σε) λόγω ενημερώσεων, βελτιώσεων ή συντήρησης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοια αναστολή πρόσβασης.

Η Cargo Transporter Ltd. έχει το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε Χρήστη στον Ιστότοπο, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες που έχει παραβιάσει ή έχει προσπαθήσει να παραβιάσει αυτούς τους Γενικούς Όρους, μεταξύ άλλων μέσω Ενεργειών που ορίζονται ως Κακόβουλες Ενέργειες και δεν είναι υπεύθυνες για τέτοιο τερματισμό πρόσβασης.

V. Ευθύνη.

Η Cargo Transporter Ltd. φροντίζει οι πληροφορίες στον Ιστότοπο  να διατηρούνται ακριβείς και χρονικά ανανεωμένες, αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα του ίδιου και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλαγής πληροφοριών.

Η Cargo Transporter Ltd. δεν εγγυάται αδιάλειπτη και απολύτως αξιόπιστη πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν είναι υπεύθυνη για τη δυνατότητα συντήρησης των συσκευών που παρέχουν πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται η Ιστοσελίδα.

Η Cargo Transporter Ltd. δεν αναλαμβάνει καμία Ευθύνη για απώλειες ή απώλεια κερδών, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων ζημιών, ακόμη και αν η εταιρεία ειδοποιείται ρητά,ζημιές, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ρητά ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών να προκύψουν από ή σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας.

 Η Cargo Transporter δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο λογισμικό, το υλικό ή τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή για την απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από υλικό ή πληροφορίες που ζητήθηκαν, μεταφορτώθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Cargo Transporter Ltd. δεν έχει την υποχρέωση και την αντικειμενική ικανότητα να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

VI. Πνευματική Ιδιοκτησία.

Όλα τα Πνευματικά Δικαιώματα και άλλα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο υλικό που περιέχεται στον Ιστότοπο, μαζί με κείμενα, σχέδια, εικόνες και πηγαίος κώδικας ανήκουν στην Cargo Transporter Ltd. και προστατεύονται από την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται Ρητά η Χρήση συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, αντιγραφής, μετάδοσης, διανομής, αποθήκευσης) οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο εκτός από αυτό που συμπίπτει με την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία και τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια της Cargo Transporter Ltd.

VII. Προσωπικά δεδομένα.(Cookies)

Η Cargo Transporter Ltd. είναι διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ,αναλαμβάνει να λάβει την απαραίτητη και δέουσα προσοχή και είναι υπεύθυνη για την προστασία των πληροφοριών σχετικά με τον Χρήστη, οι οποίες έγιναν γνωστές σε αυτόν σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

 Οι χρήστες μπορούν να εξοικειωθούν με τους κανόνες και τις διαδικασίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εδώ.

Η Cargo Transporter Ltd. χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies στον Ιστότοπο, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του Χρήστη.

 Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση των cookies εδώ.

VIII. Σύνδεσμοι προς Ιστότοπους τρίτων.

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς Ιστότοπους που ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτα μέρη.

Αυτοί οι Σύνδεσμοι παρέχονται Αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών και της Cargo Transporter ltd. δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο, την Ασφάλεια και τις Πολιτικές Απορρήτου τους.

 Η Cargo Transporter Ltd. δεν ευθύνεται για ζημιές και απώλεια κερδών που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την ανακρίβεια των συνδέσμων προς Ιστότοπους τρίτων.

ΙΧ. Τροποποιήσεις στο GTC.

Η Cargo Transporter Ltd. μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση αναφέροντας την Ημερομηνία των σχετικών αλλαγών και την Ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

X. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη λειτουργία αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση της Ιστοσελίδας ή με την παραβίασή τους, συμπεριλαμβανομένων διαφορών και διαφωνιών σχετικά με την εγκυρότητα, την ερμηνεία, τον τερματισμό, την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών, θα επιλύεται από μέσω απευθείας Διαπραγματεύσεων.

Σε περίπτωση διαφωνιών, οι Χρήστες της Ιστοσελίδας, οι οποίοι έχουν την ποιότητα των Χρηστών κατά την έννοια του § 13, σημείο 1 των Πρόσθετων Διατάξεων του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών (CPA), μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών, που βρίσκεται στη: Σόφια , PC 1000, 4A Slaveykov Square, 3ος, 4ος και 6ος όροφος, τηλ.: 02/9330565, fax: 02/9884218, info@kzp.bg.

Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά θα παραπεμφθεί σε Αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Μια απόφαση από Αρμόδιο Δικαστήριο ή μια τροποποίηση του Νόμου που καθιστά άκυρους, άκυρους ή μη εφαρμόσιμους τους όρους αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση της Ιστοσελίδας θα ισχύει μόνο για αυτήν την προϋπόθεση και δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση, άκυρη ή ανεφάρμοστη και όλες οι άλλες προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ, εφόσον δεν επηρεάζονται σημαντικά από την τροποποίηση.

Οι διατάξεις της Βουλγαρικής Νομοθεσίας εφαρμόζονται σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ  από την Ημερομηνία Δημοσίευσής τους – 01.02.2020 και καταργούν όλες τις προηγούμενες Εκδόσεις.

Δεν είστε σίγουροι ποια λύση ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησής σας?
Cargo Transport logo

Η Cargo Transporter διακρίνεται από τη σωστή στάση απέναντι στους πελάτες της, τη γρήγορη αντίδραση και την ικανότητα εκτέλεσης όλων των τύπων παραγγελιών.

Ζητήστε άμεση προσφορά
Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. Може да разберете повече от нашите "Общи условия за ползване на сайт".